Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec, IČ: 46402101, DIČ: CZ46402101, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec zapsané v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ŘKF“, nebo „Prodávající“); upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím, na straně jedné, a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen jako „Kupující“), na straně druhé.

Předmětem Smlouvy je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „e-shop“) na webových stránkách https://eshop.sedlec.info, který provozuje Prodávající.

1.2. Kupující je spotřebitelem, nebo podnikatelem. Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) je v souladu s § 420, odst. 1 Občanského zákoníku subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dle § 420, odst. 2 Občanského zákoníku je za podnikatele považována pro účely ochrany spotřebitele též každá osoba, která uzavírá Smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Tyto VOP pro nákup zboží tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a Kupující nákupem zboží na e-shopu současně stvrzuje, že se s těmito VOP pro nákup seznámil. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.4. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.5. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6. Jak jistě víte, tak Prodávající komunikuje primárně na dálku. Proto i pro Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se Prodávající a Kupující spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a Kupujícího a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (https://eshop.sedlec.info).  

 

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

2.1. Cena je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za Zboží.

2.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

2.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.

2.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

2.6. Objednávka je závazný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím.

2.7. Kupující je osoba nakupující na e-shopu Prodávajícího a právními předpisy označována jako Kupující.  

2.8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na e-shopu.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

3.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

3.2. Při nákupu Zboží je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytne v Objednávce, bude tedy Prodávající považovat za správné a pravdivé.

3.3. Na e-shopu Prodávající poskytuje přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje a kontroluje Prodávající tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému je u každého hodnocení propojené ID objednávky, a tak je Prodávající schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

 1. PŘEDMĚT SMLOVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

4.1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží, a to v množství požadovaném Kupujícím limitovaném dostupností Zboží a závazek Kupujícího uhradit Celkovou cenu za Zboží.

4.2. E-shop obsahuje informace o Zboží a o jeho Cenách. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu Prodávajícího. Kupující souhlasí s použitím tzv. komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám (Prodávající si za použití komunikačních prostředků na dálku neúčtuje žádné poplatky).

4.3. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4.4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím Objednávky e-mailem zaslaným na elektronickou adresu Kupujícího a kompletním uhrazením Celkové ceny za Zboží ze strany Kupujícího. Akceptace Objednávky je uložena v systému Prodávajícího stejně jako v případě nákupu Kupujícího osobně v prodejně Prodávajícího.

4.5. K tomu, aby mohla být Smlouva uzavřena, je třeba, aby Kupující na e-shopu vytvořil Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu označuje Kupující Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Kupujícím zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 3. identifikační a kontaktní údaje slouží k tomu, aby mohl Prodávající doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

4.6. V průběhu tvorby Objednávky může Kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Dle bodu 3.2. těchto VOP jsou uvedené údaje v Objednávce Prodávajícím považovány za správné. Před stiskem tlačítka musí Kupující potvrdit seznámení se a souhlas s těmito VOP, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány Prodávajícímu.

4.7. Neprodleně po obdržení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení Objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím. Oznámení o potvrzení objednávky je zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího. VOP ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy.

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží na uvedenou adresu Kupujícího bez zbytečného odkladu po úspěšném přijetí platby Celkové ceny za Zboží. Kupující nemá nárok na dodání Zboží dříve, než bude uhrazena Celková cena za Zboží v plné výši.

4.10. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou pro Kupujícího závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto VOP. V případě přijaté objednávky, u které je sjednána platba předem, je Prodávající oprávněn objednávku zrušit, pokud mu platba nebude připsána do 3 dnů.

4.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení Ceny Zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou Cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Celkovou cenu za Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GP webpay nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený v objednávce.

5.2. Akceptace platebních karet je zajišťována prostřednictvím společnosti GlobalPayments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost GlobalPayments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností GlobalPayments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka. Služby poskytuje na základě „Všeobecných obchodních podmínek GlobalPayments s. r. o.“ https://www.globalpayments.cz/cs-cz/kontakty.

5.3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním Zboží není zálohou.

5.6. Zboží je Kupujícímu dodáno:

 1. a) na adresu určenou Kupujícím v objednávce
 2. b) osobním odběrem v provozovně Prodávajícího v Informačním centru Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 279, 284 03 Kutná Hora – Sedlec v rámci otevírací doby.

5.7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání Zboží. Při objednání volí Prodávající výběrem z těchto způsobů dodání:

 1. a) osobní odběr v provozovně Prodávajícího (VOP bod 5.6.)
 2. b) na jakoukoliv jinou adresu určenou Kupujícím, tak aby byla dostupná pro dopravce a na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo z důvodu rozměrů, hmotnosti nebo typu zásilky, případně z důvodů smluvních podmínek či omezujících podmínek dopravců jednostranně změnit dopravce. O tomto informuje Kupujícího informačním e-mailem.

5.8. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.11. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému Zboží.

5.12. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením Celkové ceny za Zboží, tedy Ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.13. Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky není Kupující povinen Zboží od dopravce převzít. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat, zdali je Zboží dodané v odpovídajícím množství, zdali nemá zřejmé viditelné vady či poškození, a nejpozději do 7 dnů informovat Prodávajícího o zjištěných rozdílech, vadách či poškozeních. 

5.14. V případě, že Kupující poruší svou povinnost Zboží převzít, nejedná se o porušení povinnosti Prodávajícího Zboží doručit. Nepřevzetí Zboží není odstoupením od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, Prodávajícímu vzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Kupujícím. Prodávající je oprávněn objednané Zboží uskladnit za což mu náleží úplata v přiměřené výši. Prodávající má nárok na úhradu ceny za dopravu, případně nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Pokud je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě uvedeno, je Kupující povinen uhradit takto vzniklé náklady Prodávajícímu.

 

 1. Řešení sporů

6.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@sedlec.info. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.

6.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

6.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. 

7.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí Zboží.

7.3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

7.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Kupující je povinen uvést bankovní účet, na nějž chce vrátit peněžní prostředky.

7.5. Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od vrácení Zboží, peněžní prostředky v hodnotě vráceného Zboží včetně nákladů na dodání, které od prodávajícího přijal, a to na bankovní účet, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy. Jestliže Kupující zvolil ve své objednávce jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží.  Požaduje-li Kupující vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než na účet Kupujícího vedený u banky v České republice v českých korunách je povinen uhradit Prodávajícímu další náklady, pokud mu tím vzniknou. Prodávající je oprávněn o tyto náklady ponížit vrácené peněžní prostředky.

7.7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí. Vrácení Zboží je možné na informačním centru na adrese Zámecká 279, 284 03 Kutná Hora – Sedlec v rámci otevírací doby nebo prostřednictvím České pošty, či jiné kurýrní společnosti např. GLS, DPD, PPL. Zboží nelze zaslat na dobírku.

7.8. V případě odstoupení od Smlouvy Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým je standardní se seznamovat s obdobným Zbožím v kamenné prodejně. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu, pokud to dovoluje povaha Zboží. Prodávající je oprávněn po vyčíslení snížení hodnoty Zboží toto jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9. Pokud byla uzavřena kupní smlouva na více kusů Zboží a Kupující odstoupí od kupní smlouvy pouze z části (na část Zboží), Prodávající je oprávněn vrátit Kupujícímu pouze Cenu za vrácené Zboží, nikoliv Cenu za dopravu.

7.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti

Zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

7.11. V případech, kdy kupní smlouvu uzavírá Kupující jako Kupující podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, Prodávající má právo odstoupit kdykoliv, bez udání důvodu.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle článku 5.12. a násl. VOP je Zboží bez vad zejména pak, že:

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kontabilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b) je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
 3. c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 1. a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží toho druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. b) Zbožím, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi včetně živostnosti, funkčnosti, kontability a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. c) Zboží je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat,
 4. d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

8.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2147b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle  článku 8.1. a 8.2. VOP, může Kupující takovou vadu oznámit Prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním emailu na adresu eshop@sedlec.info či dopisu na adresu Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, 284 03, Kutná Hora – Sedlec. Pro reklamaci může Kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 3 těchto VOP.

8.5. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

8.6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, kterou Kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná, má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.

Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal. 

8.7. Do tří dnů od obdržení reklamace Prodávající na emailovou adresu Kupujícího nebo na adresu uvedenou Kupujícím potvrdí, že reklamaci obdržel, kdy jí Prodávající obdržel a uvede předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace.  Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení.  Lhůta může být na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy. 

8.8. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinen prokázat např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží vrátit Prodávajícímu, a to na náklady Prodávajícího.     

8.9. V případě, že je Kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí Zboží.

8.10. V případě, že Kupující je spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.   

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Zásady zpracování osobních údajů).

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Zásady zpracování osobních údajů).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerou písemnou korespondenci bude Prodávající doručovat Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

11.2. Smlouvu je možné měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody.

11.3. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit a doplnit tyto VOP, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv.

11.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

11.5. Přílohou VOP je vzorové poučení o právu na odstoupení od Smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

11.6. Veškerá ustanovení těchto VOP pro nákup a smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem.

11.7. Veškeré spory vzniklé při nákupu Zboží prostřednictvím e-shopu Prodávajícího budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

11.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 13. dubna 2023.

 

E-shop SEDLEC - VOP příloha 1 - poučení

E-shop SEDLEC - VOP příloha 2 - formulář odstoupení od smlouvy

E-shop SEDLEC - VOP příloha 3 - reklamační formulář