Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, IČ: 46402101, DIČ: CZ46402101, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec zapsané v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ŘKF“).

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu na e-shopu.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

jméno, příjmení, adresu (dodání zboží), e-mail a telefonní číslo

 

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme pouze do doby uskutečnění Akce, popř. do doby vypořádání nároků zákazníka vzešlých z účasti na Akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu ŘKF, např. pro účely vyřízení či uplatnění našich nároků.

Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše Zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Osobní údaje také zpracováváme z titulu oprávněného zájmu ŘKF, tj. prevence a odhalování podvodného jednání.

 

KOMU SMÍME OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (společnost GlobalPayments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453) v případně platby za Zboží prostřednictvím platební brány GP webpay pro účely realizace a spárování platby.

Jsme povinni předat data subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

 

JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÉ?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím e-shopu ŘKF prodat Zboží;

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁKUPEM ZBOŽÍ V E-SHOPU?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

Toto právo máte i v případě, pokud již ŘKF osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

 

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ MÝCH POŽADAVKŮ?

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

ŘKF bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

 

 

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ŘKF ZAJIŠŤUJE OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EU NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

Ne, poskytování služeb ŘKF nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.

 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

 • Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

 • Safari

https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera

https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

 • Microsoft Edge

https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Tyto zásady může ŘKF příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby ŘKF dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. František Steidl, advokát poverenec@bihk.cz

 

V Kutné Hoře dne 13. 4. 2023